نارگیل

ﻧﺎرﮔﯾل ﻣﯾوه ای ﺳرﺷﺎر از ﻣواد ﻣﻐذی, ﺑﺎ آﻧﺗﯽ آﮐﺳﯾدن ﺑﺎﻻ, ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻔﯾد ﺑرای ﺑدن اﻧﺳﺎن
ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻗﻠﺑﯽ
ﺑﺎور ﻧﺎدرﺳﺗﯽ در ﻣﯾﺎن ﻋﻣوم ﺷﺎﯾﻊ ﺷده اﺳت ﮐه ﭼرﺑﯽ ﻧﺎرﮔﯾل ﺑرای ﻗﻠب ﺧوب ﻧﯾﺳت. اﯾن ﺑه آن دﻟﯾل اﺳت ﮐه اﯾن ﻣﺎده ﺣﺎوی ﻣﯾزان ﺑﺎﻻﯾﯽ ﭼرﺑﯽ اﺷﺑﺎع اﺳت. اﻣﺎ، ﺟﺎﻟب اﺳت ﺑداﻧﯾد ﮐه ﻧﺎرﮔﯾل ﺑرای ﻗﻠب ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻔﯾد اﺳت. ﻧﺎرﮔﯾل ﺣﺎوی%۵۰ اﺳﯾد ﻟورﯾﮏ اﺳت ﮐه در ﺟﻠوﮔﯾری از ﺑﺳﯾﺎری ﻣﺷﮑﻼت و ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻗﻠﺑﯽ ﻣﺛل ﺳوزش ﻗﻠب، ﮐﻠﺳﺗرول ﺑﺎﻻ و ﻓﺷﺎرﺧون ﺑﺎﻻ، ﺑﺳﯾﺎر ﻣوﺛر اﺳت. ﭼرﺑﯽ ھﺎی اﺷﺑﺎع ﻣوﺟود در ﻧﺎرﮔﯾل ھم درﻣﻘﺎﯾﺳه ﺑﺎ ﺳﺎﯾر روﻏن ھﺎی ﮔﯾﺎھﯽ ﻣﺿر ﻧﯾﺳت. اﯾن ﭼرﺑﯽ ﺑﺎﻋث ﺑﺎﻻ رﻓﺗن LDL وHDL ﻧﻣﯽ ﺷود. ھﻣﭼﻧﯾن اﺣﺗﻣﺎل ﺑروز آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ در ﺷرﯾﺎن ھﺎ را ﻧﯾز ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽ آورد و درﻧﺗﯾﺟه از ﺑروز ﺗﺻﻠب ﺷراﯾن ﻧﯾز ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﮐﻧد.

نکته مهم: بهتر است نارگیل را به صورت طبیعی مصرف کنیم.

آب ﻧﺎرﮔﯾل
ﻣﻧﺑﻊ ﺳﺎﻟم و طﺑﯾﻌﯽ ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن آب و اﻧرژی اﺳت و ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻔﯾدی ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﯾد. دارای ﺧﺎﺻﯾت ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده اﺳت. ھﻣﭼﻧﯾن ﺧواص ﺿد وﯾروﺳﯽ و ﺿدﻗﺎرﭼﯽ و ﺿد ﺑﺎﮐﺗرﯾﺎﯾﯽ آن ﺑﺎﻋث ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺧون، درﻣﺎن ﺳرﺧﮏ، ﺗﺑﺧﺎل و آﻧﻔﻠوآﻧزا ﻣﯽ ﺷود و ﺑرای ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن ﺑﮫ ھﭘﺎﺗﯾت ث ﻣﻔﯾد اﺳت. ﻣﺻرف آن ﺑرای ﭘﯾﺷﮕﯾری از اﺳﺗﻔراغ، ﺣﺎﻟت ﺗﮭوع و ﺑرای ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﮐردن ﻣﺎﯾﻌﺎت از دﺳت رﻓﺗه ﺑر اﺛر ﻣﺎﻻرﯾﺎ، آﻧﻔﻠوآﻧزا و ﺣﺻﺑه ﺗوﺻﯾه ﻣﯽ ﺷود. ﻣﺻرف آن ﺑرای ﮐﻠﯾه ھﺎی ﺳﻧﮓ ﺳﺎز ﻣﻔﯾد اﺳت.

ﻧﺎرﮔﯾل ﺣﺎوی وﯾﺗﺎﻣﯾن ھﺎی ب و ث و ﮐﻠﺳﯾم، آھن، ﻓﺳﻔر، ﭼرﺑﯽ، ﮐرﺑوھﯾدرات و ﭘروﺗﺋﯾن اﺳت

حتما بخوانید  خواص هل سبز
ﮐﺎھش وزن
ﻧﺎرﮔﯾل ﺑرای ﮐﺎھش وزن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻔﯾد اﺳت. اﯾن ﻣﺎده ﺣﺎوی اﺳﯾدھﺎی ﭼرب ﻣﺗوﺳط و ﮐوﺗﺎه اﺳت ﮐه ﺑه از ﺑﯾن ﺑردن اﺿﺎﻓه وزن ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد. ھﺿم اﯾن روﻏن ﻧﯾز ﺑه ﺧﺎطر ﮐﻣﮑﯽ ﮐه ﺑه ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﺎﻟم ﺗﯾروﺋﯾد و ﺳﯾﺳﺗم آﻧزﯾم ھﺎی ﺑدن ﻣﯽ ﮐﻧد، ﺑﺳﯾﺎر راﺣت اﺳت. از اﯾن ﮔذﺷﺗه، ﺑﺎ از ﺑﯾن ﺑردن ﻓﺷﺎر وارد ﺑر ﻟوزاﻟﻣﻌده، ﻣﺗﺎﺑوﻟﯾﺳم ﺑدن را ﻧﯾز ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑرد، درﻧﺗﯾﺟه اﻧرژی ﺑﯾﺷﺗری ﻣﯽ ﺳوزاﻧد و ﺑه اﻓراد ﭼﺎق ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد وزﻧﺷﺎن را ﭘﺎﯾﯾن ﺑﯾﺎورﻧد. ﺑه ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐه اﻓرادﯾﮑه در ﻣﻧﺎطق گرمسیری زندگی میکنند اکثرا از این روغن استفاده میکنند، نه چاق هستن و نه اضافه وزن دارند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *